മണ്ണൂർ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും പെരുന്നാളും - 2019
 
 

   മണ്ണൂർ  സെൻറ് ജോർജ്  ബേതലെഹേം യാക്കോബായ സുറിയാനി  പള്ളി 

മണ്ണൂർ സിറിയൻ  ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും  പെരുന്നാളും  
2019 ജനുവരി 7  മുതൽ 14 വരെ 


 

 
Click Here To Download Suppliment